Skip To Main Content

Reducing Financial Barriers

Shoreline School District is committed to providing a learning community that engages all students regardless of financial barriers. If you need financial assistance to access any district programs, please contact your school's family advocate (elementary) or your student’s counselor (secondary).

Shoreline School District esta comprometido a conceder una comunidad de aprendizaje en lo cual engrana a todo los estudiantes a pesar de obstáculos financiaros. Si usted necesita ayuda con asistencia a obtener acceso a programas en el distrito, por favor contacte a la defensora/o de su escuela (primaria) o el consejero/a de su estudiante (secundaria).

ሾርላይን የትምህርትቤት ወረዳ የፋይናንስ ችግር ቢኖርም ሁሉንም ተማሪዎች አሳታፊ የሆነ የትምህረት ማህበረሰብ ለማቅረብ ቁርጠኛ ነው። ማንኛውንም የወረዳ ዲስትሪክት ፕሮግራሞች ለማግኘት ምንም አይነት የፋይናንስ ችግር ያለ ከሆነ እባክዎ የትምህርት ቤት ቤተሰብ ድጋፍ አድራጊዎትን (አንደኛ ደረጃ) ወይም የተማሪ አማካሪዎን (ሁለተኛ ደረጃ) ያግኙ።

 

ቤት-ትምህርቲ ከባብያዊ ምምሕዳር ሾርላይን፡ ገንዘባዊ ጸገም ብዘየገድስ፡ ኵላቶም ዓይነት ተማሃሮ ዘሳትፍ ትምህርታዊ ኮም ንኽሓቍፍ ይጽዕር። ተጠቀምቲ ናይ ዝዀነ ይኹን ብከባብያዊ ምምሕዳር ዝሰላሰል ፕሮግራም ንምዃን ገንዘባዊ ሓገዝ ምስዘድልየኩም፡ ብኽብረትኩም ነቲ ኣብ ቤት-ትምህርትኹም ዝነጥፍ ተጣባቒ ስድራ-ቤታት (ንናይ መባእታ ተማሃሮ ብዝምልከት) ወይ ድማ ንኣማኻሪ ናይ ተማሃራይ ውላድኩም (ንናይ ካልኣ ደረጃ ተማሃሮ ብዝምልከት) ተወከሱ።

 

岸线学区致力于提供让所有学生都能参与的学习社区,包括有家庭经济困难的学生。如果你需要经济援助参加学区的任何项目,请与你所在小学的家庭专员或所在初高中的辅导员联系。

 

Học Khu Shoreline cam kết cung cấp một cộng đồng học tập thu hút tất cả học sinh bất kể rào cản tài chính. Nếu bạn cần hỗ trợ tài chính để truy cập vào bất kỳ chương trình nào của quận, vui lòng liên hệ với người ủng hộ gia đình của bạn (tiểu học) hoặc nhân viên tư vấn của học sinh (trung học).

 

쇼라인 교육구는 재정적인 장벽에 관계없이 모든 학생들을 참여시키는 학습 공동체를 제공하기 위해 노력합니다. 교육구 프로그램에 대한 재정적 도움이 필요하면 학교의 가족옹호자 (초등학교)나 학생 카운슬러 ( 중·고등학교)에게 연락하십시오.

 

Arabic